Nếu truy cập Internet của bạn không bị kiểm duyệt, bạn nên xem xét cài đặt tiện ích extension Snowflake để hỗ trợ người dùng trong các mạng lưới bị kiểm duyệt. When you run Snowflake on your regular browser, you will proxy traffic between censored users and an entry node in the Tor network, and that's all.

Due to censorship of VPN servers in some countries, we kindly ask you to not run a snowflake proxy while connected to a VPN.

Tiện ích Add-on

Trước tiên hãy chắc chắn rằng bạn có WebRTC được bật. Then you can install this extension for Firefox or the extension for Chrome which will let you become a Snowflake proxy. Nó cũng có thể thông tin cho bạn biết về việc có bao nhiêu người bạn đã giúp đỡ trong vòng 24 giờ qua.

Trang Web

Trong một trình duyệt, nơi mà WebRTC được bật: Nếu bạn không muốn thêm Snowflake vào trình duyệt của mình, bạn có thể đi tới https://snowflake.torproject.org/embed và đi tới chiếc nút để chọn tham gia làm một proxy. Bạn không nên đóng trang web đó lại nếu như bạn muốn duy trì một proxy Snowflake.