Hầu hết các biện pháp bảo vệ chống vi-rút hoặc phần mềm độc hại đều cho phép người dùng "lập danh sách cho phép allowlist" một số quy trình nhất định mà nếu không sẽ bị chặn. Vui lòng mở phần mềm chống vi-rút hoặc chống phần mềm độc hại của bạn và tìm trong phần cài đặt để xem "danh sách cho phép allowlist" hoặc thứ gì đó tương tự. Tiếp theo, bao gồm các quy trình sau:

 • Cho Windows
  • firefox.exe
  • tor.exe
  • lyrebird.exe (nếu bạn sử dụng cầu Bridge)
  • snowflake-client.exe
 • Cho macOS
  • TorBrowser
  • tor.real
  • lyrebird (nếu bạn sử dụng cầu Bridge)
  • snowflake-client

Đầu tiên, hãy khởi động lại trình duyệt Tor Browser. Điều này sẽ khắc phục các vấn đề bạn đang gặp phải. Xin lưu ý rằng một số ứng dụng chống vi-rút, như Kaspersky, cũng có thể đang chặn Tor ở cấp độ tường lửa firewall.