Chỉ có lưu lượng traffic của trình duyệt Tor Browser sẽ được định tuyến qua mạng lưới Tor Network mà thôi. Bất kỳ ứng dụng nào khác trên hệ thống của bạn (bao gồm cả các trình duyệt khác) sẽ không có các kết nối của chúng được định tuyến trên mạng lưới Tor Network, và sẽ không được bảo vệ. Chúng cần được định cấu hình một cách riêng rẽ để sử dụng Tor. Nếu bạn cần được bảo đảm chắc chắn rằng tất cả các lưu lượng traffic sẽ đi qua mạng lưới Tor Network, hãy ghé xem hệ điều hành Tails live trực tuyến mà bạn có thể khởi động trên gần như bất kỳ máy tính nào từ một thẻ USB hoặc một đĩa DVD.