Chỉ có lưu lượng traffic của trình duyệt Tor Browser sẽ được định tuyến qua mạng lưới Tor Network mà thôi. Bất kỳ ứng dụng nào khác trên hệ thống của bạn (bao gồm cả các trình duyệt khác) sẽ không có các kết nối của chúng được định tuyến trên mạng lưới Tor Network, và sẽ không được bảo vệ. Chúng cần được định cấu hình một cách riêng rẽ để sử dụng Tor. If you need to be sure that all traffic will go through the Tor network, take a look at the Tails live operating system which you can start on almost any computer from a USB stick or a DVD.