Có rất nhiều chương trình khác mà bạn có thể sử dụng với Tor, nhưng chúng tôi vẫn chưa nghiên cứu đủ kỹ các vấn đề ẩn danh ở cấp độ ứng dụng (application-level anonymity issues) trên tất cả các chương trình đó để có thể đề xuất một cấu hình an toàn. Wiki của chúng tôi có một danh sách các hướng dẫn được cộng đồng duy trì dành cho Việc-tor-hoá cụ thể các ứng dụng. Vui lòng hãy thêm vào danh sách này và giúp chúng tôi giữ cho nó chính xác!

Hầu hết mọi người sử dụng trình duyệt Tor Browser, bao gồm mọi thứ mà bạn cần để duyệt web một cách an toàn bằng Tor. Việc sử dụng Tor với các trình duyệt khác là nguy hiểm và không được khuyến nghị.