Giao tiếp Internet được dựa trên kiểu mẫu mô-đen lưu trữ và chuyển tiếp store-and-forward có thể được hiểu theo cách tương tự như thư tín bưu chính: Dữ liệu được truyền đi theo các khối block được gọi là các gói packet IP hoặc các datagram IP. Mỗi gói packet chứa đựng một địa chỉ IP nguồn (của bên gửi đi) và một địa chỉ IP đích đến (của bên nhận),cũng chỉ như những bức thư thông thường chứa đựng các địa chỉ bưu chính của bên gửi và bên nhận. Phương cách từ bên gửi đi cho bên nhận về liên quan đến nhiều hop của các bộ định tuyến router, nơi mà mỗi bộ định tuyến router tra xét địa chỉ IP điểm đến và chuyển tiếp gói packet gần hơn tới điểm đến của nó. Do đó, mỗi một bộ định tuyến router giữa bên gửi đi và bên nhận về biết được rằng bên gửi đi đang giao tiếp với bên nhận về. Cụ thể, nhà cung cấp Internet địa phương của bạn ở trong vị trí có thể xây dựng một hồ sơ profile hoàn chỉnh về việc sử dụng Internet của bạn. Thêm vào đó, mọi ứng dụng/máy chủ trên Internet mà có thể thấy được bất kỳ các gói packet nào có thể lập hồ sơ về các hành vi và ứng xử của bạn.

Mục tiêu của Tor đó là để cải thiện tính ẩn danh của bạn bằng cách gửi đi lưu lượng traffic của bạn thông qua một dãy sê-ri các proxy. Kết nối của bạn được mã hoá trong nhiều lớp layer và được định tuyến qua nhiều Hop thông qua mạng lưới Tor Network tới bên nhận về cuối cùng. Các chi tiết thêm về quá trình này có thể được tìm thấy trong trực quan hoá này. Hãy lưu ý rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ Internet địa phương của bạn hiện có thể quan sát rằng bạn đang giao tiếp với các nút giao Tor. Tương tự, các máy chủ trên Internet chỉ thấy được rằng bạn đang được liên hệ bởi các nút giao Tor.

Phát ngôn theo cách tổng quan, Tor hướng tới việc giải quyết xử lý ba vấn đề về riêng tư:

Đầu tiên, Tor ngăn chặn các trang web và các dịch vụ khác khỏi việc biết được địa điểm của bạn, mà chúng có thể dùng để xây dựng các cơ sở dữ liệu về thói quen cũng như sở thích của bạn. Với Tor, các kết nối Internet của bạn không tiết lộ bạn ra theo mặc định -- bây giờ bạn có thể có được khả năng lựa chọn, cho mỗi kết nối, bao nhiêu lượng thông tin để tiết lộ.

Thứ hai, Tor ngăn chặn mọi người xem theo dõi lưu lượng traffic của bạn một cách cục bộ (như là nhà cung cấp Internet của bạn hoặc ai đó với khả năng truy cập vào wifi nhà bạn hoặc bộ định tuyến router) hoặc biết được các thông tin gì mà bạn đang tìm nạp và nơi mà bạn đang tìm nạp nó từ đó. Nó cũng dừng chúng lại khỏi việc quyết định cái gì mà bạn được phép tìm hiểu và công bố -- nếu bạn có thể tiếp cận được tới bất kỳ bộ phận nào của mạng lưới Tor Network, bạn có thể tiếp cận tới bất kỳ trang web nào trên Internet.

Thứ ba, Tor điều hướng kết nối của bạn thông qua nhiều hơn một rơ-le Tor để không có rơ-le đơn lẻ nào có thể biết được bạn đang thực hiện và có ý định gì. Bởi vì các rơ-le này được chạy bởi các cá nhân hoặc các tổ chức khác nhau, việc phân phối sự tin cậy cung cấp nhiều bảo mật hơn là cách tiếp cận bằng proxy một lần hop cũ kỹ.

Hãy lưu ý rằng, dù sao, có những tình huống mà Tor thất bại khi giải quyết xử lý các vấn đề về riêng tư một cách hoàn toàn này: hãy xem mục nhập bên dưới về các cuộc tấn công còn lại.