Khi duyệt một Dịch vụ Onion, trình duyệt Tor Browser hiển thị các biểu tượng củ hành onion khác nhau trên thanh địa chỉ, để chỉ báo về tình trạng bảo mật của trang web hiện tại.

Hình ảnh một củ hành tây Một củ hành onion có nghĩa là:

  • Dịch vụ Onion được phục vụ trên HTTP, hoặc HTTPS với một chứng chỉ được CA cấp.
  • Dịch vụ Onion được phục vụ trên HTTPS với một chứng chỉ tự ký kết Self-Signed.

Hình ảnh củ hành với dấu gạch chéo màu đỏ Một củ hành onion với một gạch màu đỏ có nghĩa là:

  • Dịch vụ Onion được phục vụ với một tập lệnh script từ một URL không an toàn.

Hình ảnh củ hành với một dấu biểu thị thận trọng Một củ hành onion với bảng cảnh báo có nghĩa là:

  • Dịch vụ Onion được phục vụ trên HTTPS với một Chứng chỉ đã hết hạn.
  • Dịch vụ Onion được phục vụ trên HTTPS với một Domain bị nhầm hoặc lỗi.
  • Dịch vụ Onion được phục vụ với một biểu mẫu form xáo trộn (mixed form) trên một URL không an toàn.