Theo mặc định, ứng dụng/máy khách Tor của bạn chỉ lắng nghe các ứng dụng được kết nối từ localhost. Các kết nối từ các máy tính khác bị từ chối. Nếu bạn muốn tor-hoá các ứng dụng trên các máy tính khác ngoài máy khách Tor, bạn nên chỉnh sửa torrc của bạn để định nghĩa SocksListenAddress 0.0.0.0 và rồi khởi động lại (hoặc hup) Tor. Nếu bạn muốn nâng cao hơn, bạn có thể định cấu hình ứng dụng/máy khách Tor của bạn trên một tường lửa để trói buộc với IP nội bộ của bạn mà không phải IP ngoại vi của bạn.